Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky www.eprivacygdpr.sk

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky na vzdelávacie kurzy www.eprivacygdpr.sk (ďalej len „Prihláška”) a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom výučby a používateľom.
 2. Poskytovateľom výučby je (ďalej len „Poskytovateľ“):
  HR Plus eprivacy s. r. o.
  
02601 Dolný Kubín, M. R. Štefánika 1834/36, Slovenská republikaIČO: 52 584 976

  Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby v oblasti v oblasti ľudských zdrojov, ochrany osobných údajov a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie výučby v oblasti ľudských zdrojov, ochrany osobných údajov. (ďalej len „Vzdelávacie služby“).

 3. Používateľ má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb pre seba a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou.

II. Charakteristika vzdelávacej služby

 1. Vzdelávacou službou sa rozumie vzdelávací kurz, workshop v oblasti ľudských zdrojov a ochrany osobných údajov. Cieľom je poskytnúť Používateľovi praktické porozumenie. Počas štúdia používateľ participuje na samostatných projektoch, ktoré simulujú reálne situácie z praxe.

III. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Používateľov

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje prostredníctvom svojich lektorov zabezpečiť Používateľovi odborné vyučovanie počas celého trvania vzdelávacieho programu. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre každého Používateľa všetok študijný materiál, ktorého cena je zahrnutá do ceny kurzu.
 2. V prípade vzniku nepredvídaných okolností na strane Poskytovateľa, resp. jeho zmluvných lektorov alebo v dôsledku okolností vyššej moci (napr. práceneschopnosť vyučujúceho lektora, štátny sviatok, nepriazeň počasia atď.), v dôsledku ktorých nebude možné uskutočniť niektorú z vyučovacích hodín, sa Poskytovateľ zaväzuje o týchto skutočnostiach ako aj o navrhovaných opatreniach bezodkladne informovať Používateľa. Poskytovateľ má právo zmeniť obsah a harmonogram výučby jednotlivých modulov.
 3. Poskytovateľ má právo preniesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných obchodných podmienok na tretiu osobu (ďalej len „Nadobúdateľ“), pričom však musí zabezpečiť plnenie svojich záväzkov Nadobúdateľom tak, ako keby tieto záväzky plnil sám. V takomto prípade je Nadobúdateľ oprávnený plniť záväzky vyplývajúce zo Všeobecných obchodných podmienok aj prostredníctvom tretích osôb (napríklad prostredníctvom Poskytovateľa), pričom však voči používateľovi zodpovedá tak, ako keby tieto záväzky plnil sám.
 4. Používateľ sa zaväzuje dodržiavať svoju účasť na výučbe tak, aby bez vážnych dôvodov nedochádzalo k zameškaniu vyučovacích hodín. Za vymeškané hodiny nepatrí Používateľovi žiadna náhrada vo forme zľavy ceny štúdia alebo vrátenia alikvotnej čiastky ceny štúdia za vymeškané hodiny.

IV. Školné a platobné podmienky

 1. Výška poplatku za absolvovanie kurzu sa riadi platným cenníkom zverejneným na webstránke www.eprivacygdpr.sk k dátumu objednania kurzu.
 2. Záväzok používateľa uhradiť kúpnu cenu za platenú službu sa považuje za splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na paypal účet poskytovateľa alebo po zaplatení vystavenej faktúry od poskytovateľa.
 3. Používateľ za týmto účelom súhlasí, že faktúra môže byť vystavená elektronicky.

V. Podmienky ukončenia štúdia

 1. Vzťah medzi Poskytovateľom a Používateľom sa skončí ukončením štúdia a zaplatením celkovej ceny štúdia. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné štúdium ukončiť:
a) písomnou dohodou uzatvorenou medzi Poskytovateľom a Používateľom, 
b) jednostranným ukončením štúdia zo strany Používateľa,
c) odstúpením Používateľa za podmienok dohodnutých v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. 
  Jednostranné ukončenie štúdia zo strany Používateľa

   

 2. Používateľ je oprávnený na základe svojho písomného oznámenia vo svojom mene adresovaného Poskytovateľovi (ďalej len „oznámenie“) jednostranne ukončiť štúdium. Pre určenie termínu ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia Používateľa Poskytovateľovi (skutočnosť, či sa Používateľ zúčastňoval vyučovania nemá pre posúdenie ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi význam). Štúdium je v tomto prípade ukončené dňom, v ktorom bolo Poskytovateľovi doručené oznámenie.
 3. Používateľ pri jednostrannom ukončení štúdia nevzniká nárok na vrátenie poplatku za absolvovanie vzdelávacieho programu www.eprivacygdpr.sk. 
  Odstúpenie Používateľa

   

 4. Používateľ je oprávnený odstúpiť od štúdia, ak Poskytovateľ stratí oprávnenie na poskytovanie služieb uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach.
 5. V prípade odstúpenia od štúdia si Poskytovateľ nebude nárokovať, resp. vráti Používateľovi alikvotnú čiastku ceny štúdia odo dňa ukončenia štúdia do termínu riadneho ukončenia štúdia za tých istých podmienok ako pri jednostrannom ukončení štúdia zo strany Používateľa.

VI. Reklamačný poriadok

 1. Prezenčný kurz
  V prípade nespokojnosti používateľa s prezenčným školením z opodstatnených dôvodov ako napr. nedostatočná príprava inštruktora, nevyhovujúce priestory, nevyhovujúce technické zabezpečenie a pod., je používateľ povinný na danú skutočnosť upozorniť bezodkladne, do 2 dní od zistenia danej skutočnosti. V tomto prípade je poskytovateľ povinný zabezpečiť nápravu danej situácie. Ak to nie je možné, je povinný ponúknuť účastníkovi kurzu nový termín rovnakého školenia. Každá reklamácia bude posudzovaná individuálne, aj v prípade jej podania v neskoršom termíne alebo z iných dôvodov.
 2. Online kurz
  V prípade nespokojnosti používateľa s online kurzom, má právo používateľ do 14 dní od zakúpenia, na základe písomne doručenej reklamácie, od kurzu odstúpiť a získať tak plnú sumu za kurz naspäť.
 3. Platba a nárok na kurz
  Zaplatením sumy za kurz má používateľ právo na účasti na kurze, či už prezenčnom alebo online kurze. Pokiaľ na kurz nebol riadne prihlásený alebo nezískal k nemu prístup, je potrebné kontaktovať podporu poskytovateľa, ktorý je povinný sa postarať o nápravu.

VII. Autorské práva

 1. Používateľ je oprávnený prezerať si a preberať materiály z portálu www.eprivacygdpr.sk iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Používateľ nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.eprivacygdpr.sk, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli www.eprivacygdpr.sk sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky www.eprivacygdpr.sk predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.
 2. Používateľ nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie.
 3. Používateľ nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe.
 4. Používateľ nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet používateľa pri porušení niektorého z bodov 7.1, 7.2, 7.3 a 7.4 tohto odstavca.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ a Používateľ súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných obchodných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.
 3. Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.

V Bratislave 25.5.2018