SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE, na ktoré prevádzkovateľ poveruje oprávnené osoby alebo sprostredkovateľov

Bezpečnostný incident

SPRACOVATEĽSKÉ OPERÁCIE, na ktoré prevádzkovateľ poveruje oprávnené osoby alebo sprostredkovateľov

Nahliadanie

Inak aj ako „nazeranie“, znamená nazretie / nahliadnutie do informačného systému (programu, spisového materiálu) obsahujúceho osobné údaje fyzických osôb s možnosťou čítania prípadne robenia si poznámok, okrem fotokópií, či skenovania.

Oboznamovanie sa

Znamená činnosť smerujúcu k získavaniu informácií o všetkých skutočnostiach a osobných údajoch dotknutej osoby.

Získavanie

Znamená „prijatie“ osobných údajov od dotknutej osoby na vopred vymedzený a konkrétne daný účel spracúvania.

Zhromažďovanie

Sústredenie všetkých získaných osobných údajov o fyzickej osobe do databázy, resp. informačného systému (aplikačného a programového vybavenia alebo spisu, zložky).

Šírenie

Preposielanie osobných údajov iným oprávneným osobám napríklad prostredníctvom mailovej komunikácie.

Zaznamenávanie

Zapisovanie osobných údajov do informačného systému (aplikačného a programového vybavenia alebo spisu, zložky).

Usporadúvanie

Zoraďovanie, chronologické upravovanie osobných údajov fyzických osôb v informačnom systéme (aplikačného a programového vybavenia alebo spisu, zložky).

Prepracúvanie

Vykonávanie opráv a úprav osobných údajov dotknutých osôb bez možnosti ich vymazania.

Zmena

Vykonávanie opráv a úprav osobných údajov dotknutých osôb s možnosťou ich vymazania.

Vyhľadávanie

Možnosť „hľadania“ osobných údajov dotknutých osôb v aktuálnych databázach ako aj v archívnych dokumentoch a informačných systémoch.

Prehliadanie

Možnosť „hľadania“ osobných údajov dotknutých osôb iba v aktuálnych databázach okrem archívnych dokumentov a informačných systémov.

Preskupovanie

Vytváranie nového usporiadania, resp. zoskupenia, databázy s osobnými údajmi dotknutých osôb.

Kombinovanie

„Spájanie“, „prepájanie“ viacerých databáz (zostáv) s osobnými údajmi dotknutých osôb spracúvaných na rovnaký účel spracúvania navzájom medzi sebou.

Premiestňovanie

umožnosť oprávnenej osoby prenášať osobné údaje „z miesta na miesto“, napríklad premiestňovanie aktuálnych spisov do archívu, resp. aktuálnej databázy do zálohy na USB kľúč, CD nosič a jeho následnú archiváciu.

Využívanie

Táto spracovateľská operácia je uvedená ako povinnosť oprávnenej osoby využívať osobné údaje iba a výhradne na plnenie vopred vymedzeného účelu spracúvania.

Uchovávanie

Zachovanie“ databáz obsahujúcich osobné údaje dotknutých osôb počas celej doby nutnej na archiváciu bez možnosti likvidácie.

Kopírovanie

uJe vykonávanie rozmnoženín – tzv. „kópií“ dokumentov obsahujúce osobné údaje.

Blokovanie

Znamená pozastavenie spracúvanie osobných údajov, počas ktorého možno vykonať len také operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinnosti uloženej zákonom o ochrane osobných údajov. Blokovanie osobných údajov je založené na dočasnej alebo trvalej báze.

Likvidácia

Zrušenie alebo zničenie osobných údajov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať. Likvidáciu osobných údajov možno vykonať napríklad rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov, na ktorých sa osobné údaje nachádzajú.

Cezhraničný prenos

Je prenos osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky a na územie Slovenskej republiky.

Poskytovanie

Je odovzdávanie osobných údajov inému prevádzkovateľovi (príjemcovi), ktorý ich ďalej spracúva (kontrolné orgány, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa).

Sprístupňovanie

Je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim osobe, ktorá ich ďalej už nespracúva.

Zverejňovanie

Je publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov  na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela podľa autorského zákona verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, napríklad podľa katastrálneho zákona ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste.

Iné

Ak máte za to, že vaše oprávnené osoby alebo sprostredkovatelia môžu vykonávať aj iné spracovateľské operácie, ktoré nie sú uvedené v tejto legende, je možné ich uviesť ako „iné“.

Neobmedzený prístup

Majú udelený väčšinou konatelia spoločností, riaditelia organizácií a inštitúcií, ktorí majú právo vykonávať všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi.

Spracovateľské operácie uvedené v pracovnej náplni

Pokiaľ pracovná náplň, ktorú máte vypracovanú je podrobná, teda obsahuje naozaj všetky úkony, ktoré môže oprávnená osoba vykonávať s osobnými údajmi dotknutých osôb, môžete sa na ňu v poverení a poučení oprávnenej osoby odvolať.

Ak vás zaujímajú ďalšie povinnosti súvisiace s GDPR firmy, prečítajte si ostatné články na našom blogu!

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV