5. SOS Dotácia - Občania, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu.

Oprávnený žiadateľ:

Osoba, ktorá z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, z ktorej má príjem, avšak túto činnosť vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie.

Výška príspevku

Dotácia sa poskytuje v sume 210 eur mesačne pre jedného žiadateľa. Za mesiac marec je výška dávky 105 eur.

            Oprávnené obdobie

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a bezprostredne po skončení krízovej situácie.

           Tlačivá pre poskytnutie príspevku

Tlačivá ako žiadosť a výkaz nájdete na stránke: https://www.neprepustaj.sk/index.html

            Ako požiadať o dotáciu

Vyplnenú a podpísanú žiadosť pošlite poštou na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
odbor rozpočtu a financovania
Špitálska 4,6,8,
816 43 Bratislava

Žiadosť za mesiac marec 2020 (ak boli splnené podmienky na poskytnutie dotácie od 12.3.2020, resp. neskôr, ale plnenie podmienok trvalo minimálne 10 kalendárnych dní) a apríl (ak podmienky boli splnené od 1.4.2020, resp. neskôr, ale minimálne 15 kalendárnych dní) je potrebné predložiť do 15.05.2020.

V prípade, že žiadateľ neoznámi ministerstvu do 20. mája 2020 zmenu skutočností, t. j. že opätovne vykonáva činnosť s nárokom na príjem, ministerstvo má za to, že nárok na dotáciu trvá aj za mesiac máj a dotáciu vyplatí do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Presné podmienky pre získanie príspevku vám vieme zodpovedať.

Potrebujete pomôcť ako na to? Spojte sa s nami a pomôžeme vám ako na to. 

Telefonický kontakt: 0917 683 154, E -mail: info@eprivacygdpr.sk

COVID-19 PRVÁ POMOC ZAMESTNANCOM, PODNIKATEĽOM A ŽIVNOSTNIKOM