Návrh krokov vedúcich ku GDPR compliance

Návrh krokov vrátane odhadu pracnosti, ktoré by mali viesť k tomu, aby bol zákazník v súlade s GDPR nariadeniami.

 1. príprava záznamov o spracovateľských činnostiach (dokumentácia zachytávajúca, aké kategórie osobných údajov sa spracúvajú, za akým účelom, akých kategórií dotknutých osôb sa týkajú, komu sú poskytované, atď.)
 2. uzatvorenie zmluvných dodatkov so sprostredkovateľmi (osobami, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa)
 3. príprava interných predpisov upravujúcich postup pri uplatnení práv dotknutých osôb podľa GDPR (právo na informácie, právo na prenosnosť, právo na výmaz a pod.) a postup pri nahlasovaní porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu
 4. príprava pravidiel ochrany osobných údajov (privacy policy) zverejnených na webovej stránke (alebo iným vhodným spôsobom), ktorých súčasťou je informovanie dotknutých osôb o spracovaní ich osobných údajov
 5. príprava súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
 6. príprava balančných testov (na základe ktorých dôjde k zhodnoteniu spracúvania osobných údajov na podklade oprávneného záujmu, a to predovšetkým na účely priameho marketingu)
 7. informovanie zamestnancov o spracovaní ich osobných údajov
 8. poučenie zamestnancov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb, o podmienkach spracúvania týchto údajov
 9. uzatvorenie zmlúv o zachovávaní dôvernosti informácií (tzv. NDA) s osobami, ktoré majú prístup k osobným údajom
 10. interné zhodnotenie, prečo prevádzkovateľ potrebuje/nepotrebuje pripraviť posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA); v prípade potreby príprava tohto dokumentu
 11. interné zhodnotenie, prečo prevádzkovateľ potrebuje/nepotrebuje zodpovednú osobu; v prípade potreby ustanovenie takejto zodpovednej osoby
 12. zdokumentovanie primeraných technických a organizačných opatrení na ochranu osobných údajov

Zostaňte s nami v kontakte

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať otázku alebo pripomienku na naše služby, napísať svoje podnety alebo sťažnosti. Formulár odošlete kliknutím na tlačidlo Odoslať správu. Odpovieme Vám v čo najkratšom čase.

Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári je oprávneným záujmom riadneho vybavenia Vašej žiadosti. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.