Metodika úradu a vzory tlačív

Najnovšie metodiky úradu na ochranu osobných údajovhttps://dataprotection.gov.sk

08.03.2019 – 13:51 Zoznam spracovateľských operácií, ktoré podliehajú posúdeniu vplyvu

08.03.2019 – 13:01 Zákonné spracúvanie osobných údajov pri klinickom skúšaní

31.01.2019 – 08:30 Metodika súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl

22.01.2019 – 08:02 Metodické usmernenie č. 2/2018 – Zákonnosť spracúvania. Aktualizovaná verzia zo dňa 22.01. 2019

22.01.2019 – 08:01 Často kladené otázky k fotografiám a audiovizuálnym záznam

20.12.2018 – 16:14 Stanovisko ÚOOÚ SR k doručovaniu písomností v správnom konaní a nazeranie do administratívneho spisu

20.11.2018 – 13:06 Postavenie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov z pohľadu ochrany osobných údajov

04.10.2018 – 09:23 MU č. 3_2018 k povinnostiam prevádzkovateľa e-shopu

07.08.2018 – 14:38 MU č. 2_2018 k zákonnosti spracúvania

27.06.2018 – 06:46 POJMY “ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY” VERZUS “PRÁVA A SLOBODY” – A AKO ICH IDENTIFIKOVAŤ OTAZKA ÚOOU

27.06.2018 – 06:46 POJMY “ZÁKLADNÉ PRÁVA A SLOBODY” VERZUS “PRÁVA A SLOBODY” – A AKO ICH IDENTIFIKOVAŤ ODPOVEĎ EK

25.06.2018 – 10:18 Správca fanúšikovskej stránky umiestnenej na sociálnej sieti v postavení prevádzkovateľa

19.06.2018 – 07:44 Kedy Nariadenie a kedy zákon o ochrane osobných údajov?

31.05.2018 – 13:26 K oznamovaniu určenia zodpovednej osoby a jej kontaktných údajov úradu podľa novej právnej úpravy

31.05.2018 – 13:25 Oprávnená osoba a poučenie oprávnenej osoby podľa novej právnej úpravy

23.05.2018 – 11:55 30 krokov súladu s novou právnou úpravou ochrany osobných údajov

25.04.2018 – 07:48 Metodiky úradu pre mestá a obce Mestá a obce: nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov

25.04.2018 – 07:48 Metodiky úradu pre mestá a obce Mestá a obce: mapovanie toku osobných údajov

25.04.2018 – 07:48 Metodiky úradu pre mestá a obce MU č. 1/2018 k inštitútu zodpovednej osoby v podmienkach obcí a miest

25.04.2018 – 07:48 Metodiky úradu pre mestá a obce Zabezpečenie priebehu volieb a ochrana osobných údajov voličov