E-Learningove školenie zodpovedných osôb

Ste tými osobami, ktoré sú zodpovedné za spracovanie a poskytovanie osobných údajov a chcete dodržiavať prísne zásady GDPR? Ako zodpovedná osoba GDPR určite uvítate profesionálny online kurz, ktorého obsahom je problematika GDPR.

GDPR zodpovedná osoba je tá osoba, ktorá vo firme, inštitúcii, e-shope a podobne bola poverená zodpovednosťou a dohliadaním na ochranu osobných údajov zákazníkov, zamestnancov a iných osôb. Súčasťou tejto zodpovednosti je aj dodržovanie správnych postupov v oblasti ochrany osobných údajov.

Odporúčame naše služby: ponúkame preškolenie zodpovedných osôb pomocou 13 krokového online e školenia.

Úlohy zodpovednej osoby

(1)

Zodpovedná osoba najmä

a)  poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,

b)  monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,

c)  poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,

d)  spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,

e)  plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.

(2)

Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.

Zostaňte s nami v kontakte

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať otázku alebo pripomienku na naše služby, napísať svoje podnety alebo sťažnosti. Formulár odošlete kliknutím na tlačidlo Odoslať správu. Odpovieme Vám v čo najkratšom čase.

Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári je oprávneným záujmom riadneho vybavenia Vašej žiadosti. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.