DPO – Data Protection Officer

Výkon funkcie Zodpovedná osoba (Data Protection Officer- DPO)

Zodpovedná osoba je povinná pred začatím spracúvania osobných údajov v informačnom systéme posúdiť, či ich spracúvaním nevzniká nebezpečenstvo narušenia práv a slobôd dotknutých osôb (napr. preverí primeranosť právneho základu, primeranosť prijatých bezpečnostných opatrení v kontexte typu, spôsobu a prostriedkov spracúvania, súlad účelu spracúvania s príslušnou legislatívou, apod.).

Zodpovedná osoba je kľúčovou osobou pre spracovateľov osobných údajov, ktorá pomáha zabezpečiť súlad s pravidlami ochrany osobných údajov implementáciou nástrojov pre zodpovedné spracúvanie.

Nami poverené zodpovedné osoby sú vysokokvalifikované osoby, ktoré majú dlhoročné skúsenosti v oblasti auditovania informačných systémov a vyhodnocovaní rizík. Sú špeciálne vyškolený v oblasti vnútroštátneho a európskeho práva o ochrane osobných údajov a jeho praktickej aplikácie. Zároveň sú dlhoročnými audítormi v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti v zmysle normy ISO/IEC 27001.


Zodpovedná osoba je zodpovedná za plnenie nasledujúcich úloh:

  1. vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane osobných údajov v rámci krajín EU,
  2. posúdenie vplyvov na informačný systém,
  3. analýzu rizík informačných systémov z pohľadu informačnej bezpečnosti,
  4. vypracováva technické, organizačné a personálne opatrenia,
  5. navrhuje poučenie oprávnených osôb ale aj rozsah povolených činnosti na konkrétny systém,
  6. preskúmava hlásenia z incidentov a reaguje na vzniknuté podnety od dotknutých osôb,
  7. zúčastňuje sa na kontrolách úradom,
  8. vykonáva dohľad pri výbere sprostredkovateľa ako aj na jeho technickú a organizačnú spôsobilosť,
  9. vykonáva dohľad nad cezhraničným tokom osobných údajov.

Potrebujete zaškoliť DPO obrátte sa na nás a my Vám DPO zaškolíme pomocou 13 krokového školenia.

Zostaňte s nami v kontakte

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať otázku alebo pripomienku na naše služby, napísať svoje podnety alebo sťažnosti. Formulár odošlete kliknutím na tlačidlo Odoslať správu. Odpovieme Vám v čo najkratšom čase.

Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári je oprávneným záujmom riadneho vybavenia Vašej žiadosti. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.