DPIA – Data Protection Impact Assessment

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

Odporúčame naše služby na vypracovanie posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov / DPIA – Data Protection Impact Assesment

Ak typ spracúvania osobných údajov, najmä s využitím nových technológií a s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzických osôb, prevádzkovateľ je povinný pred spracúvaním osobných údajov vykonať posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov.

 

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov sa vyžaduje najmä, ak ide o

a)  systematické a rozsiahle hodnotenie osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa dotknutej osoby, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a z ktorého vychádzajú rozhodnutia s právnymi účinkami týkajúcimi sa dotknutej osoby alebo s podobne závažným vplyvom na ňu,

b)  spracúvanie vo veľkom rozsahu osobitných kategórií osobných údajov alebo osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa alebo

c)  systematické monitorovanie verejne prístupných miest vo veľkom rozsahu.

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov obsahuje:

a)  systematický opis plánovaných spracovateľských operácií a účel spracúvania osobných údajov vrátane uvedenia prípadného oprávneného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ,

b)  posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu,

c)  posúdenie rizika pre práva dotknutej osoby a

d)  opatrenia na elimináciu rizík vrátane záruk, bezpečnostných opatrení a mechanizmov na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na preukázanie súladu s týmto zákonom s prihliadnutím na práva a oprávnené záujmy dotknutej osoby a ďalších fyzických osôb, ktorých sa to týka.

Zostaňte s nami v kontakte

Prostredníctvom kontaktného formulára máte možnosť zaslať otázku alebo pripomienku na naše služby, napísať svoje podnety alebo sťažnosti. Formulár odošlete kliknutím na tlačidlo Odoslať správu. Odpovieme Vám v čo najkratšom čase.

Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári je oprávneným záujmom riadneho vybavenia Vašej žiadosti. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.