GDPR – Školenie oprávnených osôb / Zamestnanci a iné osoby ako Oprávnené osoby /

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov – je nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov. Ide o citlivé údaje fyzických osôb, ktoré môžu byť zneužité. v prezentácií sa dozviete najdôležitejšie body, koho sa GDPR týka, ako správne postupovať v súlade s GDPR a iné.

Školenie je určené pre oprávnené osoby.

Zamestnanci a iné osoby ako Oprávnené osoby

Oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa prichádza v rámci svojho pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu do styku s osobnými údajmi a tieto spracúva.

Spracúvanie osobných údajov je akákoľvek operácia, činnosť alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov. Za spracúvanie osobných údajov sa považuje napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia. Spracúvaním je každá takáto operácia s osobnými údajmi bez ohľadu na to, akými prostriedkami je vykonávaná.

Otázka zaradenia zamestnanca medzi oprávnené osoby nie je jednoduchá, preto detailne posúďte pracovnú činnosť konkrétneho zamestnanca a v prípade, ak vykonáva ktorúkoľvek z činností uvedených v rámci definície spracúvania osobných údajov, je potrebné ho ako oprávnenú osobu POVERIŤ A ZAŠKOLIŤ. 

Kurz Obsah

Lekcie Status
KvízyStatus
1

Test