Ako poveriť a poučiť oprávneného osoby?

Osoby, ktoré sú v internom vzťahu voči Vám ako prevádzkovateľovi (alebo sprostredkovateľovi) a v rámci ich činnosti dochádza k vykonaniu všetkých alebo niektorej zo spracovateľských operácií  sa považujú za oprávnené osoby – POVERENÉ OSOBY. V praxi je však zaužívaný pojem oprávnená osoba.

Nariadenia GDPR stanovuje, že každá osoba, ktorá koná na základe poverenia  prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa a ktorá má prístup k osobným údajom môže tieto spracúvať len na základe pokynov osoby, ktorá ju poverila.

Vzhľadom na vyššie uvedené ste povinný oprávnené osoby na spracúvanie osobných údajov vo Vašom mene POVERIŤ a udeliť im pokyny k zákonnému spracúvaniu – POUČIŤ ich.

Poverenie sa vykonáva pre každú oprávnenú osobu. Do úvodu uvediete jej meno, priezvisko a pracovnú pozíciu. Poverenie vykonáva zodpovedná osoba, ak zodpovednú osobu nemáte určenú poverenie môže vykonať aj konateľ, riaditeľ, personalista.

Pre ďalšie povinnosti oprávneným osobám slúži smernica, ktorú je potrebné dať podpísať oprávneným osobám. Je potrebné po aktualizácii smernici informovať dotknuté osoby o aktualizácii smernici.

Ak vás zaujímajú ďalšie povinnosti súvisiace s GDPR firmy, prečítajte si ostatné články na našom blogu!

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV